Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014 16:55

Ο Δήμος Πρέβεζας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) από το Σεπτέμβριο του 2013 έχουν θέσει σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πρέβεζας. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρονται δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ? Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ? Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014 στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πρέβεζας έχουν δημιουργηθεί τμήματα για προγράμματα Αγγλικών. Γερμανικών, Γαλλικών, Πληροφορικής, Αγωγής Υγείας-Πρώτων Βοηθειών, Λογιστικής, Τουρισμού, Ψυχολογίας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα παρακολουθούν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Για πληροφορίες απευθυνθείτε: