Δικαιολογητικά για χορήγηση επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 08:25
 1. Βεβαιώσεις εγγραφής τους στον φορέα κατάρτισης τους
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
 3. Βεβαίωση παρακολούθησης του α΄ εξαμήνου
 4. Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού από την Εθνική Τράπεζα (φωτοτυπία της α σελ. του βιβλιαρίου με αναγραφή του IBAN), με όνομα πρώτου δικαιούχου τον ωφελούμενο
 5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι ο τραπεζικός λογαριασμού που δηλώνεται είναι ενεργός.
 6. Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία αποδεικνύεται η ανεργία ενός ή και των δύο γονέων των καταρτιζο¬μένων.
 7. Γνωματεύσεις που έχουν χορηγηθεί από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, με τις οποί¬ες αποδεικνύεται ότι ανήκουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή τα τέκνα τους ή οι σύζυγοι τους στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία.
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 9. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα.
 10. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας.
 11. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους:
  1. Του καταρτιζόμενου, εφόσον είναι άγαμος και υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.
  2. Των γονέων του καταρτιζόμενου, εφόσον περιλαμβάνεται ως προστατευόμενο μέλος ο ίδιος στη φορολογική δήλωση που υποβάλλουν οι γονείς του.
  3. Των καταρτιζόμενων και των συζύγων αυτών, εφόσον είναι έγγαμοι. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του καταρτιζόμενου.
 12. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης εκκαθαριστικού σημειώματος χωρίς την υπαιτιότητα του καταρτιζόμενου θα προσκομίζεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων του αντίγραφου.
 13. Έγγραφο βεβαιωτικό της νόμιμης διαμονής για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.
 14. Κάθε άλλο πιστοποιητικό του κατά νόμο αρμόδιου φορέα που βεβαιώνει την κοινωνική κατάσταση σε σχέση με τα κριτήρια που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.