Εγγραφή εκπαιδευτών στο μητρώο αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Μαΐου 2012 11:25

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές που υπηρετούν στο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας το τρέχον εξάμηνο ή υπηρέτησαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο κατάρτισης ότι, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2011 ως Επιτηρητές, Εξεταστές Πρακτικού Μέρους, Εξεταστές Φυσικώς Αδυνάτων και Βαθμολογητές, μπορούν να υποβάλουν σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας.

 

Οι εκπαιδευτές θα καταθέσουν στο Ι.Ε.Κ. σας, φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος θα περιλαμβάνει με αρίθμηση όλων των σελίδων τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας.
2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
4. Αντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει ως Εξεταστής Πρακτικού Μέρους, Εξεταστής Φυσικώς Αδυνάτων και Βαθμολογητής.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθούν στο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας το αργότερο έως τις 15/05/2012.