Συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας για το έτος κατάρτισης 2018-2019

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018 14:41

Συνεχίζεται και φέτος η συνεργασία του ΙΕΚ Πρέβεζας με τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για να υλοποιηθει? το μα?θημα ?Πρακτικη? α?σκηση?? σπουδαστω?ν της ειδικο?τητας βοηθω?ν βρεφονηπιοκο?μων του Α? εξαμήνου του ΙΕΚ. Για μι?α ημε?ρα την εβδομα?δα ο Παιδικο?ς Σταθμο?ς Μαργαρω?νας θα φιλοξενεί 2 σπουδαστε?ς και οΠαιδικο?ς Σταθμο?ς ΠΙΚΠΑ ? 3 σπουδαστε?ς λαμβα?νοντας υπ? ο?ψη τις παιδαγωγικε?ς αρχε?ς, που πρε?πει να εφαρμο?ζονται στους χω?ρους προσχολικη?ς αγωγη?ς. Στα πλαι?σια της καλη?ς συνεργασι?ας για την απο?κτηση της ειδικο?τητας των σπουδαστω?ν το προσωπικο? των σταθμω?ν (παιδαγωγοι? και προι?στα?μενοι) θα αποφασι?ζουν για τον τρο?πο λειτουργι?ας των ομα?δων με?σα στην τα?ξη δι?νοντας προτεραιο?τητα στην μη παρακω?λυση των παρεχομε?νων υπηρεσιω?ν προς τα νη?πια.