Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012 20:23

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Βασικός σκοπός του είναι η Τεχνολογική και Επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση (Φ.Ε.Κ. 90/τ.α'/2-5-2001/ν.2909).

Το 2010 με το Νόμο 3879/21-9-2010 "Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις" το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ορίζεται ως φορέας παροχής της δια βίου μάθησης. Για την επίτευξη του βασικού αυτού σκοπού εξασφαλίζει την υλικοτεχνική και επιστημονική υποδομή καθώς και τη διάδοση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, επιδιώκει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολυμέσων και εκπαιδευτικού λογισμικού και υλοποιεί ειδικά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα για ενήλικες.

Πλέον το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και το Ινστιτούτο Νεολαίας συγχωνεύτηκαν δια απορροφήσεως από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) σε ενιαίο φορέα που μετονομάζεται σε Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάσει της ΚΥΑ 127175/Η(ΦΕΚ Β2508/4-11-2011).