Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012 00:01

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης έχοντας ως γνώμονα τη νέα Πολιτική της Δια Βίου Μάθησης επιδιώκει τον ευρύτερο ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας με αποστολή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο προφίλ γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Συγχρόνως, προσβλέπει στο να παράσχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διά βίου μάθηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, την παροχή δηλαδή μέσω της διά βίου μάθησης του δημόσιου αγαθού της παιδείας σε όλους τους πολίτες και ειδικότερα σε όσους το έχουν περισσότερη ανάγκη.

Θεμελιώδης επιδίωξη είναι η αναβάθμιση της διά βίου μάθησης.