Κατατάξεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ. σε παρεμφερή ειδικότητα

Για τους απόφοιτους των Ι.Ε.Κ. που έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τη φοίτησή τους σε μία ειδικότητα και επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια, κάποια άλλη, του ίδιου τομέα, δίνεται η δυνατότητα της κατάταξης, με σκοπό την αναγνώριση των μαθημάτων που έχουν ήδη διδαχθεί στην πρώτη ειδικότητα και την απαλλαγή από την υποχρεωτική παρακολούθησή τους.

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας, του ίδιου τομέα, με απόφαση του Προέδρου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Κατάρτισης και με βάση τον πίνακα Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ σε παρεμφερή ειδικότητα. Υποβάλλουν σχετική αίτηση και βεβαίωση κατάρτισης στη Δ/νση Κατάρτισης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέσω του ΙΕΚ αποφοίτησης τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 20 Ιουνίου έως και 20 Ιουλίου κάθε έτους.

Η κατάταξη αποφοίτων δεν γίνεται για συγκεκριμένο ΙΕΚ και η εγγραφή τους σε αυτό γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης και εφ΄όσον υπάρχουν κενές θέσεις στα τμήματα των ειδικοτήτων που επιθυμούν οι ανωτέρω να καταταγούν.

Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κατάρτισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Ύστερα από την εισήγηση της τελευταίας με απόφαση του Προέδρου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  καθορίζεται.

  • Το εξάμηνο κατάρτισης στο οποίο κατατάσσεται ο καταρτιζόμενος.
  • Τα μαθήματα τα οποία ο καταρτιζόμενος θα παρακολουθεί επί πλέον των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο κατατάσσεται και
  • Τα μαθήματα τα οποία ο καταρτιζόμενος δεν υποχρεούται να παρακολουθεί διατηρώντας την τελική βαθμολογία τους από τα εξάμηνα τα οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

Οι αποφάσεις κατάταξης αποφοίτων άλλων ειδικοτήτων παύουν να ισχύουν στην περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση ή αλλαγή του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της ειδικότητας.

Κατάταξη σε εξάμηνο πέραν του πρώτου πραγματοποιείται εάν και εφόσον το Ωρολόγιο και Αναλυτικό πρόγράμμα της ειδικότητας από την οποία αποφοίτησε ο καταρτιζόμενος, ταυτίζεται απόλυτα με το Ωρολόγιο και Αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας που αιτείται κατάταξη.

Εάν δεν έχουμε απόλυτη ταύτιση προγραμμάτων τότε ο καταρτιζόμενος απαλλάσσεται από τα μαθήματα που παρακολούθησε και υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα που δεν έχει διδαχθεί στα εξάμηνα τα οποία περιέχονται.

29/07/2021. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©