Κατάρτιση

Το εξάμηνο κατάρτισης διαρκεί 15 εβδομάδες σύμφωνα με τον νέο κανονισμό κατάρτισης και οι ώρες μαθημάτων που χάνονται είτε λόγω δικαιολογημένης απουσίας του εκπαιδευτή είτε λόγω εθνικών επετείων και αργιών αναπληρώνονται.

Κατά την 8η και 9η εβδομάδα κατάρτισης διενεργούνται εξετάσεις προόδου οι οποίες διαρκούν από 1 έως 2 ώρες, ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες και τις ανάγκες του μαθήματος και στις οποίες οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται στην ύλη την οποία έχουν διδαχθεί μέχρι και την 7η εβδομάδα. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ακολουθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων.

Μετά το τέλος των εβδομάδων κατάρτισης ακολουθούν οι τελικές εξετάσεις του εξαμήνου (διαρκούν περίπου 2 εβδομάδες) κατά τις οποίες δεν πραγματοποιούνται άλλα μαθήματα και οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται στο σύνολο της ύλης που έχουν διδαχθεί.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει κατά 40% από το βαθμό προόδου και κατά 60% από το βαθμό της τελικής εξέτασης (στα τμήματα που λειτουργούν με τον προηγούμενο κανονισμό κατάρτισης ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών προόδου και τελικών εξετάσεων). Στα μικτά μαθήματα ο βαθμός θεωρίας και εργαστηρίου συμψηφίζονται.

Εξετάσεις Προόδου και Τελικές εξετάσεις

Κατά τις περιόδους των εξετάσεων προόδου και των τελικών εξετάσεων καταρτίζεται πρόγραμμα το οποίο ανακοινώνεται σε εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους μία εβδομάδα νωρίτερα. Οι εκπαιδευτές συμπληρώνουν τα θέματα των εξετάσεων στο ειδικό έντυπο που προμηθεύονται από τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. και το προσκομίζουν στη Γραμματεία υπογεγραμμένο τουλάχιστον μία ημέρα πριν τις εξετάσεις, προκειμένου να ελεγχθούν και να υπογραφούν από τη Διεύθυνση και να ετοιμαστεί ο φάκελος των εξετάσεων.

Την ημέρα των εξετάσεων οι εκπαιδευτές παραλαμβάνουν το φάκελο των εξετάσεων από τη Γραμματεία πριν από την ώρα της εξέτασης. Μετά το τέλος της εξέτασης προσκομίζουν το φάκελο στη Γραμματεία, σφραγίζεται και παραδίδεται στον εκπαιδευτή προκειμένου να διορθώσει και να βαθμολογήσει τα γραπτά. Εντός τριών εργάσιμων ημερών ο εκπαιδευτής επιστρέφει το φάκελο στη Γραμματεία με την κατάσταση βαθμολογίας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με μπλε ή μαύρο στυλό. 

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με άριστα το 10 και δε χρησιμοποιούνται δεκαδικά ψηφία. 

Ειδικότερα για τις εξετάσεις προόδου διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό κατάρτισης είναι δυνατόν η εξέταση προόδου έως και δύο μαθημάτων του εξαμήνου να αντικατασταθεί από ομαδικές ή ατομικές εργασίες, των οποίων τα θέματα ορίζονται από τον εκπαιδευτή και η σχετική θεματολογία ορίζεται από τον Οδηγό σπουδών ή και από τον εκπαιδευτή. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση για την ανάθεση εργασιών με σκοπό την αντικατάσταση της εξέτασης προόδου θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ..

Προσέλευση εκπαιδευτών 

Οι εκπαιδευτές οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο του Ι.Ε.Κ. τουλάχιστον 5 λεπτών πριν την έναρξη της διδακτικής ώρας, έτσι ώστε να τηρείται με συνέπεια το ωρολόγιο πρόγραμμα, να σημειώνουν σταυρό στο πλαίσιο που αντιστοιχεί στην ημέρα και ώρα μαθήματος που πρόκειται να πραγματοποιήσουν, να παραλαμβάνουν το φάκελο του τμήματος από τη γραμματεία και στη συνέχεια να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας. Εντός 5 λεπτών από την έναρξη του μαθήματος θα πρέπει να συμπληρώνεται το απουσιολόγιο του τμήματος και με το πέρας κάθε ώρας να σημειώνεται το σύνολο των απόντων και να υπογράφει ο εκπαιδευτής. Μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας θα πρέπει να συμπληρώνεται η διδαχθείσα ύλη στο βιβλίο ύλης που περιλαμβάνεται στο φάκελο του τμήματος. Κατά την ώρα των μαθημάτων, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων, καφέδων και αναψυκτικών. Το ωράριο διδασκαλίας καθώς και τα διαλείμματα θα τηρούνται απαρέγκλιτα, με ευθύνη των εκπαιδευτών. Η συμπλήρωση του απουσιολογίου είναι ευθύνη των εκπαιδευτών. Διορθώσεις και διαγραφές απουσιών δεν επιτρέπονται, ενώ σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ..  

Προγραμματισμός ύλης 

Εντός μίας εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων θα πρέπει να αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του EClass ο προγραμματισμός ύλης του εξαμήνου. Η ύλη καταγράφεται ανά εβδομάδα μαθημάτων και θα πρέπει στην καταγραφή να υπολογίζεται το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών. Το έντυπο θα πρέπει να αναγράφει το όνομα του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών που διδάσκουν το μάθημα.

Πιστοποίηση 

Εκτός από τις σημειώσεις που αφορούν στην εβδομαδιαία ύλη των μαθημάτων και αναρτώνται σε τακτική βάση στο EClass, στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει κάθε εκπαιδευτής να συμπεριλάβει στις σημειώσεις του ένα αρχείο με τις ερωτήσεις πιστοποίησης και τις αντίστοιχες απαντήσεις που αφορούν στο μάθημά του. Στο site του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού www.eoppep.gr (εξετάσεις πιστοποίησης Ι.Ε.Κ.) είναι διαθέσιμοι οι κανονισμοί κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων όπου περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις πιστοποίησης.  

01/07/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©