Έντυπα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

Για την έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. πριν την 1η ή την 15η ημέρα του μήνα και να προσκομίσετε συμπληρωμένη τη Σύμβαση Πρακτικής σε 3 αντίτυπα, καθώς και να έχετε μαζί σας το βιβλίο πρακτικής άσκησης για να σας δοθούν οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.

Επιπλέον θα προσκομίσετε συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον εργοδότη 1) τη βεβαίωση εργοδότη και 2) το έντυπο Στοιχεία εργοδότη και θα συμπληρώσετε την αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης και το έντυπο ατομικών στοιχείων.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε τα έντυπα που αναφέρονται ως συνημμένα στην αίτηση έναρξης πρακτικής και συγκεκριμένα:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Βεβαίωση ΑΜΑ (από e-efka)
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από ΗΔΙΚΑ)
  4. Βεβαίωση ΑΦΜ (από ΑΑΔΕ)
  5. Αποδεικτικό κυριότητας τραπεζικού λογαριασμού
  6. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζόμενου

 

 

Υποδείγματα εντύπων

Σύμβαση Πρακτικής

Βιβλίο Πρακτικής άσκησης

Βεβαίωση εργοδότη

Στοιχεία εργοδότη

Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης

Έντυπο ατομικών στοιχείων

Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζόμενου

 

Οδηγός εφαρμογής Πρακτικής Άσκησης

Εγκύκλιος 51/2021 - e-ΕΦΚΑ (Ασφάλιση Πρακτικής Άσκησης)

 

Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος οφείλει να φέρει το βιβλίο πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του ΙΕΚ, μαζί με τη βεβαίωση παρουσίας για τη λήξη της πρακτικής.

Βεβαίωση παρουσίας

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©