Πρακτική άσκηση

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, διάρκειας 960 ωρών είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κοινή Υπουργική Απόφαση Πρακτικής Άσκησης

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014). Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23, παρ. 5 του ν. 4186/2013).

Για την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης, οι απόφοιτοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. που βρίσκεται στην ίδια (ή στην πλησιέστερη) περιοχή με εκείνη του φορέα/ οργανισμού/ επιχείρησης, όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο καταρτιζόμενος.

Έναρξη πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση ενός απόφοιτου μπορεί να ξεκινήσει είτε την 1η είτε την 15η ημέρα κάθε μήνα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει εξασφαλίσει την έγκριση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. πριν από αυτές τις ημερομηνίες. Κατά συνέπεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Ι.Ε.Κ. ενυπόγραφη βεβαίωση του εργοδότη ότι πρόκειται να απασχοληθεί στην υπηρεσία/ επιχείρησή του, και στην οποία θα πρέπει να περιγράφονται τα καθήκοντα του πρακτικά ασκούμενου. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση σχέση της ειδικότητας με τα καθήκοντα που καλείται να αναλάβει ο πρακτικά ασκούμενος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η έγκριση έναρξης της πρακτικής από το Διευθυντή του Ι.Ε.Κ..

Εφόσον ο Διευθυντής εγκρίνει την έναρξη πρακτικής άσκησης, ο πρακτικά ασκούμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει άμεσα στο Ι.Ε.Κ. βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. όπου να αναγράφονται τα στοιχεία του, ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου Ι.Κ.Α. (Α.Μ.Α.) και αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Με την έναρξη της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος παραλαμβάνει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής.  

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Οι ασκούμενοι δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη. Το Ι.Ε.Κ. ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. τους ασκούμενους καταβάλλοντας 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (ΦΕΚ 18, τ.Α / 14-2-1992).

Εργασιακά ωράρια και άδειες πρακτικά ασκούμενων

Το ωράριο εργασίας είναι εξάωρο (6) ? οκτάωρο (8) ημερησίως πρωί ή απόγευμα ποτέ όμως νύχτα (για 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης δεν μπορούν να απουσιάζουν περισσότερες από 15 εργάσιμες μέρες και δεν απασχολούνται τις Κυριακές και κατά τις επίσημες αργίες. 

Λήξη ή διακοπή πρακτικής άσκησης

Εφόσον ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση ο ασκούμενος θα πρέπει να προσκομίσει το συμπληρωμένο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης καθώς και τη Βεβαίωση Εργοδότη για τη  Λήξη της Πρακτικής Άσκησης,  οπότε και λαμβάνει από το Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ασκούμενος διακόψει την πρακτική του άσκηση θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. για τη διακοπή και να επιστρέψει πάραυτα το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο μέχρι την ημερομηνία διακοπής.

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο ΙΕΚ εποπτείας. Επίσης, ο ασκούμενος μπορεί να αλλάξει εργοδότη, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος σοβαρός λόγος.

Δικαίωμα απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
  2. Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
  3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
  4. Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).
  5. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).

 

Έντυπα πρακτικής άσκησης

29/07/2021. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©