Εγγραφές σπουδαστών Γ' εξαμήνου

Δίνεται η δυνατότητα σε απόφοιτους ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και πτυχιούχους εξειδίκευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εγγραφούν στο Γ' εξάμηνο αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ..

Συγκεκριμένα:

  1. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
  2. Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.
  3. Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν σε αντίστοιχή νέα ειδικότητα.
  4. Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. που επιθυμούν να καταταγούν στο Γ΄εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.

δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στα Ι.Ε.Κ., αποκλειστικά και μόνον την περίοδο των εγγραφών στα Ι.Ε.Κ. όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (1-30 Σεπτεμβρίου) καταθέτοντας ταυτόχρονα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. πτυχία ΕΠΑ.Λ, Β.Ε.Κ., κ.α.).

 

06/12/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©