Ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων - Ιωάννινα 15/6/2016

H  συνάντηση φορέων της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στο Συνεδριακό κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και τη συμμετοχή εκπροσώπων εκπαιδευτικών οργανισμών, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών εταίρων από όλη τη Περιφέρεια.

 

Οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ουσιαστική εμπλοκή και διαπιστώθηκε ακόμη μία φορά ότι τα θεσμικά, διοικητικά και οργανωτικά εμπόδια έχουν ως συνέπεια τη δυσλειτουργία των  προγραμμάτων που υλοποιούνται και τη χαμηλή συμμετοχή των ενηλίκων.

Η καλή λειτουργία των ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒ εξασφαλίζεται από τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις πρωτοβουλίες και την ανάληψη περαιτέρω ευθυνών και αρμοδιοτήτων, καθώς και από την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σημαντικός παράγοντας είναι η καλή επικοινωνία της τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Η περιφέρεια Ηπείρου επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και γενικότερα να συνεργαστεί για να επιτευχθεί αύξηση της συμμετοχής των Ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης.

·         Εκπρόσωποι των ΣΔΕ

-          Η προσέγγιση των εκπαιδευομένων γίνεται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τους δήμους, την περιφέρεια, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές οργανώσεις ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ως αποτελεσματικός τρόπος διαφήμισης αναφέρθηκε η «από στόμα σε στόμα διαφήμιση». Η μείωση διαρροής στα ΣΔΕ και αύξηση της συμμετοχής επιτυγχάνεται με συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Σημαντικό ρόλο στη στήριξη της συγκεκριμένης δομής έχουν οι εθελοντές. Όμως μπορεί ο εθελοντισμός στα ΣΔΕ να προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους, όμως αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε εξαιρετικές, περιπτώσεις και για πολύ μικρό χρονικό διάσημα. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαθιστά το έργο των κανονικών εκπαιδευτικών και τούτο γιατί : υπάρχει πάντα δυσκολία προσαρμογής του ενήλικα εκπαιδευομένου στις ενδιάμεσες αλλαγές και οι εθελοντές δεν επιτρέπεται να αξιολογήσουν, συνεπώς δημιουργούνται διάφορα προβλήματα.

-          Να τοποθετούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

-          Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με ενιαίο τρόπο διδασκαλίας ανταποκρινόμενο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, θα ζητούσαμε την δημιουργία Λυκείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

 

Εκπρόσωποι των ΙΕΚ:

-          Η τιτάνια απόπειρα  των δομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μαθήσεως και δη στο συγκείμενο πλαίσιο πρωτοφανών  οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών  με αντικείμενο την καταπολέμηση της υποεκπαίδευσης, του κοινωνικού αποκλεισμού, την κατάρτιση και επιμόρφωση ειδικών ομάδων, την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής, την ανάδειξη της επαγγελματικής κατάρτισης των ενηλίκων, την εισαγωγή της εκπαίδευσης ενηλίκων ως διακριτού αντικειμένου σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, την υιοθεσία του θεσμού της μαθητείας, συναρθρώνουν ένα απαιτητικό και πολλαπλώς σημαίνον πλαίσιο εκπαιδευτικής εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Η κατάρτιση στα ΙΕΚ αναγνωρίστηκε ως ελκυστική. Η «από στόμα σε στόμα διαφήμιση», η προβολή και η επικοινωνία των δράσεων και καινοτομιών επί της διαδικασίας της επαγγελματικής κατάρτισης,   η συμμετοχή των καταρτιζομένων σε διάφορα φεστιβάλ σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς και εν γένει το «άνοιγμα» των ΙΕΚ στην κοινωνία, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Καταγραφή των αναγκών, αλλά και των καινοτόμων προτάσεων με ταυτόχρονη προβολή του έργου και της στήριξης των εξωτερικών συνεργατών για την διασφάλιση της ποιότητας της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και της καταξίωσης της ως ουσιαστικού αναπτυξιακού παράγοντα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας των ΙΕΚ καθώς και μέσω των κοινωνικών δικτύων και αφορά την ανάπτυξη ειδικοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Επισημάνθηκε ως ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της συμβουλευτικής και του Ε.Π., ως υποστηρικτικού εργαλείου ανάπτυξης  και στη ΔΒΜ.

Νομοθετικές ρυθμίσεις και επικαιροποίηση των οδηγών σπουδών θα διευκολύνουν περισσότερο την ελκυστικότητα των προγραμμάτων στα ΙΕΚ.

Οι πρωτοβουλίες, η αυτενέργεια και η συνέργεια  των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως  π.χ. του ΙΕΚ Πρέβεζας που λειτούργησαν τη μαθητεία άτυπα, με προσωπική επιπλέον απασχόληση.

 

Εκπρόσωποι των Δήμων:           

Οι δήμοι εκφράστηκαν σχετικά με τα τμήματα ΚΔΒΜ που λειτούργησαν στην περιφέρεια Ηπείρου, επισημαίνοντας οργανωτικά προβλήματα, προβλήματα συντονισμού και έλλειψη εκπαιδευτών και πιστοποίησης των προγραμμάτων.

 

Εκπρόσωπος του Παν/μίου Ιωαννίνων :

-          Επιμόρφωση προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μετά από πρωτοβουλία και έγγραφο αίτημα των συλλόγων Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μετά από σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανατέθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης για τα μέλη του προσωπικού των κατηγοριών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. στο ΚΕΔΙΒΙΜ και τη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η προεργασία ξεκίνησε στο τέλος 2015 και τον Ιούνιο 2016 ξεκινά η υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης.

 

-          Επιμόρφωση διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με ΕΚΔΔΑ

Από το 2014 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και η Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υλοποίησαν επιμορφωτικά προγράμματα αποκλειστικά για στελέχη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

Από το 2014 έως το τέλος Απριλίου 2016 επιμορφώθηκαν συνολικά 183 διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε κλειστά σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ που υλοποιήθηκαν στο Π.Ι.

 

-          Εσωτερική επιμόρφωση διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το 2015 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και η Διεύθυνση Διοικητικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενόψει της εισαγωγής του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στις γραμματείες των κοσμητειών και τμημάτων του Πανεπιστημίου, υλοποίησαν 3 κλειστά σεμινάρια διάρκειας 2 ωρών με τίτλο «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Γραμματείες» στις 13 Ιουλίου, 15 Ιουλίου και 31 Αυγούστου 2015. Τα προγράμματα απευθυνόταν στο προσωπικό που εργάζεται στις Γραμματείες Κοσμητειών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 34 υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Εκπρόσωπος του ΚΕΘΕΑ:

-          Η εκπαίδευση αποτελεί αποτελεί απαραίτητο συστατικό της ένταξης.

-          Μετά από ανίχνευση των αναγκών των μελών επιτυγχάνεται η σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω διαφόρων συνεργασιών (πχ. ΚΥΝΣΕΠ)

              Εκπρόσωπος της ΕΛΕΠΑΠ:

-          Υπάρχει έλλειψη δομών Διά Βίου Μάθησης για άτομα με αναπηρίες

-          Προτείνεται η δημιουργία προεπαγγελματικών εργαστηρίων για ΑμεΑ στους χώρους της ΕΛΕΠΑΠ σε συνεργασία με τα ΚΔΒΜ των Δήμων για την στελέχωσή τους.

 

Διαπιστώσεις-προτάσεις:

 

-          Η εκπαίδευση  ενηλίκων  αντιμετωπίζεται ενίοτε αποσπασματικά και μη επικαιροποιημένα ως συνιστώσα  ενός εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο υπηρετεί κυριότατα το  παιδί και τον έφηβο. Επομένως εντός της πλαισίωσης αυτής οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων γίνονται αντιληπτές ως διορθωτικές παρεμβάσεις που αποπειρώνται να άρουν τις αστοχίες και τις εγγενείς αδυναμίες του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και δη της σχολικής διαρροής και της  υποεκπαίδευσης.

Συνεπώς η κοινωνική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων απολήγει περιορισμένη και ελλειμματική. Mutatis mutandis οι οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις σε παγκοσμιοποιημένες συνθήκες έχουν επηρεάσει καταλυτικά τη μεταλλαγή των πεδίων της εκπαίδευσης ενηλίκων και του προσανατολισμού της επαγγελματικής κατάρτισης. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, η  υπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, η λαϊκή επιμόρφωση, η συμβουλευτική γονέων, η υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού και ουσιωδώς η μέριμνα ανάπτυξης συνείδησης  ενεργού πολίτη καθώς και της κατάρτιση ανέργων συναποτελούν παραδείγματα των διαστάσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.

·         Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνωστικών ικανοτήτων του ενήλικου πληθυσμού μέσα από την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων δεξιοτήτων ? με έμφαση στις οριζόντιες δεξιότητες ? μέσα από ένα σύστημα κινήτρων για την προώθηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης και με την εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης προσόντων και πιστοποίησης μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης

·         Ενίσχυση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με το στενό και ευρύ πλαίσιο της εργασιακής αγοράς και του επιχειρηματικού χώρου με την επέκταση της μαθητείας και την ενίσχυση της δια βίου συμβουλευτικής στην επαγγελματική κατάρτιση.

·         Ενίσχυση και επικαιροποίηση των ειδικοτήτων στις πραγματικές και όχι θεωρητικής σκευής μεταλλαγές των σπουδαστών/τριών. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εν δυνάμει καταρτιζόμενοι/ες είναι υπάλληλοι του στενού ή ευρέως δημοσίου που επιθυμούν πιστοποίηση εξειδίκευσης ως τυπικό και ουσιώδες υπηρεσιακό προσόν.

·         Το επίπεδο των ενηλίκων σπουδαστών/τριών συχνά αποδεικνύεται χαμηλότατο με στοιχεία σαφή ελλειμματικής πρόσληψης, βασικής εγκύκλιας μόρφωσης, γεγονός που επιβάλλει αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών και ενσωμάτωση στοιχείων υποβοηθητικών στα οιονεί εγχειρίδια από συγγενείς δομές γνωστικού αντικειμένου ειδικοτήτων (π.β. ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΙΕΠ, κλπ).

·          Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο οικονομικός παρονομαστής στην υγιή και αξιολογικώς επαρκή διαμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην οποία πρέπει να καλλιεργηθεί συντονισμένα, διαβαθμισμένα και εργαλειακά; η πληροφόρηση, προκειμένου ολόκληρη η τυπική εκπαίδευση να συμμετάσχει στο όραμα της ηγεσίας (π.β.ενν.management).

·         Συνάφεια των προγραμμάτων κατάρτισης με την τοπική οικονομική δραστηριότητα, π.χ. στο δήμο ΄Αρτας προτεραιότητα τα γαλακτοκομικά με σύγχρονη προσέγγιση και σε τομείς σχετικούς με τη παρούσα και μέλλουσα ανάπτυξη της αγοράς (πεδίο εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, φ. αερίου, στοχοθετημένου τουρισμού,πολιτικής προστασίας,κ.α).

·         Η τοπική αυτοδιοίκηση ως συνδετικός κρίκος με τους δημότες παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη χρήσιμων προγραμμάτων και αύξηση της συμμετοχής

·         Οργάνωση θεματικών ημερίδων για τα ΙΕΚ

·         Ανάγκη  διερεύνησης πραγματικών αναγκών της ελληνικής κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας και ανάγκη για αξιολόγηση και συντονισμό φορέων και δράσεων της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

·         Οι μορφές ζωής των ενηλίκων στην ελληνική πραγματικότητα οφείλουν να εξυπηρετούνται από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υπό όρους  εξορθολογισμού, εκσυγχρονισμού επί τη βάσει ενός νέου χάρτη επαγγελματικής εκπαίδευσης με κριτήρια την ανθρωπογεωγραφία των περιοχών, των αναγκών της εγχώριας  παραγωγικής βάσης(περιφέρεια) και των απαιτήσεων της διεθνούς αγοράς(αστικός ιστός), συναρτημένα με το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας

·         Απαιτείται οι δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και πεδία της τυπικής εκπαίδευσης να λειτουργήσουν αλληλεπιδραστικά και αλληλοσυμπληρούμενα από το επίπεδο της πληροφορίας σπουδών, έως τις τεχνικές λειτουργίας δομών εκπαίδευσης (κινητικότητα, αναδιάταξη προγραμμάτων, σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής μαθητείας, προώθηση συντονισμένη και διαυγή διάνοιξη στην επιχειρηματική οπτική, στη έρευνα, στη καινοτομία, ισχυροποίηση και επικαιροποίηση νομικών δικλείδων λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών, μείωση γραφειοκρατίας και εθνική/ευρωπαϊκή πιστοποίηση επάρκειας εκπαιδευτών/τριών, υιοθεσία e-learning, δημιουργία βάσεων δεδομένων αποτίμησης πεδίων επαγγελματικής εκπαίδευσης).

·         H γυναικεία παρουσία στην εκπαίδευση των ενηλίκων στην περιφέρεια παρουσιάζει παλινδρόμηση αποτυχίας, ήτοι η γυναίκα ενίοτε κάτοχος προπτυχιακών σπουδών δεν σπουδάζει έτι περαιτέρω και εγκλωβίζεται οικεία(;) βουλήσει σε στερεότυπα βίου με κυρίαρχο στοιχείο τη παθητική αδράνεια ζωτικών ετών δράσης αυτής.

·         Ανάγκη για επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων (Neets), οι οποίοι εμμένουν σε παρωχημένες μορφές απασχόλησης

·         Ανάγκη για δημιουργία εκπαιδευτικής δομής για άτομα με ειδικές ανάγκες στα Γιάννενα

·         Ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης των προγραμμάτων (πχ. ΚΔΒΜ) αποτελεί  κίνητρο για συμμετοχή

·         Επαναλειτουργία των ΚΔΒΜ - Ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών και ανοικτή διαδικασία πιστοποίησης για τα προγράμματα των ΚΔΒΜ

·         Απαραίτητη  η σταθερότητα των στελεχών στα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης

·         Ανάγκη παρακολούθησης της εκπαιδευτικής εξέλιξης των εκπαιδευομένων στις διάφορες δομές μετά τη περάτωση των σπουδών τους

26/02/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©