«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» - Μια προσέγγιση σύγχρονης εξειδίκευσης-κατάρτισης στον Τουριστικό τομέα, ως βασικού πυλώνα κοινωνικής ανάπτυξης

Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και στο πραγματικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας που προδιαγράφεται για την μετά την κρίση εποχή, οι πάροχοι τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών αναζητούν εργαζόμενους που να είναι σε θέση να παράσχουν υπηρεσίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Ωστόσο οι υπηρεσίες αυτές καθαυτές πρέπει να έχουν θετικό πρόσημο αναφορικά με την εξειδίκευση-κατάρτιση (δεξιότητες) σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων και γνώσεων που θα προσδίδουν κύρος και συνέπεια στο ¨κοινωνικό γράφημα¨ και θα πληρούν προδιαγραφές με άμεση σχέση και συνάφεια με τον πολιτισμό, την ιστορικότητα, την γευσιγνωσία και το περιβάλλον της τουριστικής περιοχής που αναφέρονται.

Όμως, στο παραπάνω πλαίσιο-κανόνα (ύστερα και από μελέτες του ΣΕΤΕ) διαπιστώνεται ότι το έλλειμμα του ενεργού πληθυσμού (εργαζομένων και ανέργων) χρήζει ¨αντίδοτου¨ με κύριο συστατικό την καλλιέργεια καινοτόμων δεξιοτήτων απαραιτήτων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας στο πεδίο της παροχής υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, που θα ενσωματώνουν τις παραπάνω προδιαγραφές.

- Τον στόχο αυτό καλείται -στις σημερινές συνθήκες- να ¨υπηρετήσει¨ η παρεχόμενη κατάρτιση-εξειδίκευση, με την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σχεδίου υλοποίησης «επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης» που θα διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του ρυθμού ανάπτυξης του τοπικού κοινωνικού ιστού.

Έτσι, στο πεδίο εξυπηρέτησης του στόχου αυτού, διαφαίνεται ότι δεν αρκεί μόνο η πιστοποίηση του επαγγελματικού προφίλ (γνώσεις-ικανότητες-δεξιότητες) των τουριστικών ειδικοτήτων που «θεραπεύονται» από της εκπαιδευτικές δομές και παρόχους αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚεΔιΒιΜ, κ.α).

Εκείνο που θα πρέπει να αναζητηθεί και να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να υπηρετεί τις ανάγκες μιας σύγχρονης και ποιοτικής λειτουργίας της αναδυόμενης τουριστικής αγοράς, δίνοντας ελπίδα και ορίζοντα κοινωνικής ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών, θα πρέπει να συνδέει και ενεργοποιεί - εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, προϋποθέσεις και πρότυπα συνέργειας και συνεργασίας- όλους τους παράγοντες του κοινωνικού ιστού. Συνέργειες και συνεργασίες, που:

α) θα αναβαθμίζουν και θα προβάλλουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής και του τόπου (ιστορία, πολιτισμός, γευσιγνωσία, φυσικός πλούτος κ.α),

β) θα αξιοποιούν τα ¨εργαλεία¨ επικοινωνίας των σύγχρονων τεχνολογιών με στόχο την διάχυση των καινοτόμων πρακτικών και δράσεων στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της τουριστικής αγοράς,

γ) θα διασφαλίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων μέσα από κοινώς αποδεκτά πρότυπα και κανόνες,

δ) θα «εκπαιδεύουν» τον κοινωνικό ιστό στην κατεύθυνση εδραίωσης περιβαλλοντικής συνείδησης και προστασίας του περιβάλλοντος

ε) θα προωθούν δράσεις-πρακτικές, ικανές στο να συνδιαμορφώνουν ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πλαίσιο διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης με την συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην παραγωγική διαδικασία.

Στο παραπάνω ¨πλαίσιο-σχέδιο¨ και με κατευθυντήρια γραμμή την ενσωμάτωση ?ως δομικών στοιχείων του πλαισίου- εκπαιδευτικών κανόνων και προτύπων που θα διασφαλίζουν την συνέπεια και την εμπιστοσύνη ως συστατικά των παρεχόμενων πρακτικών κατάρτισης-εξειδίκευσης, το Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας φιλοδοξεί να «απογειώσει» τον ρόλο της κατάρτισης και να τον προσαρμόσει-μετασχηματίσει σε ρυθμιστικό παράγοντα εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, αφ΄ενός και σε ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού των αποφοίτων του, αφ΄ετέρου, με σκοπό την αμεσότερη σύνδεσή τους με την Τουριστική αγορά. Μέσω της προσέγγισης αυτής, δίνεται προτεραιότητα στην οριζόντια ανάπτυξη του τουριστικού πεδίου, με αποδέκτες τους τομείς και κλάδους της τουριστικής οικονομίας που εξασφαλίζουν προοπτικές δυναμικής εξέλιξης με επίκεντρο ?πρωτίστως- τον άνθρωπο, τις συνεργασίες, την εξωστρέφεια, την σύνδεση και συνέργεια των κλάδων τουρισμού της ευρύτερης περιοχής, ώστε, να παραχθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των εργαζομένων.

Καλούμε, λοιπόν, όλους και όλες να μας εμπιστευθούν και να γίνουν «κοινωνοί» του οράματός μας, δηλώνοντας «ΠΑΡΩΝ» στο κάλεσμα για ένταξη τους στο δυναμικό των νέων ειδικοτήτων Επαγγελματικής κατάρτισης του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας (Οκτώβριος 2019), μέσα από τις οποίες ευελπιστούμε ότι θα συνδιαμορφωθεί με τους κοινωνικούς εταίρους, το νέο δυναμικό περιβάλλον που προδιαγράφεται στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ και στην κατεύθυνση του κοινωνικού οφέλους και συμφέροντος!

Ιωάννης Γ. Αναγνωστάκης
Δ/ντής Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας
Μαθηματικός-MedA/ΣυΕΠ  

 

02/03/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©