Σχέδιο κινητικότητας Leonardo da Vinci για το έτος 2012

Το σχέδιο αποτελεί ανάπτυξη πρότασης των στελεχών του Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας και έχει ως θέμα: «Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών». Επιλέξαμε ως συνεργάτη για την υλοποίηση του προγράμματος τον οργανισμό υποδοχής : ?TELLUS GROUP ltd- WORK EXPERIENCE UK? με έδρα το PLYMOUTH της Αγγλίας, λόγω της μεγάλης εμπειρίας στο αντικείμενο του σχεδίου.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης καθιστά προφανές ότι οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μαθήματα που ανταποκρίνονται στις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες που αξιοποιούν και ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση της κατάρτισης. Υποψήφιοι συμμετέχοντες είναι οι εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, με κριτήρια επιλογής όπως οι σπουδές, η εμπειρία αλλά και προσωπική συνέντευξη. Ακόμη θα προσμετρηθούν :

  • Το χρονικό διάστημα συνεργασίας με το Ι.Ε.Κ.Πρέβεζας
  • Η εσωτερική αξιολόγηση των στελεχών και εκπαιδευτών του (π3)
  • Το επίπεδο γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις κύρια ομιλούμενες στην Ε.Ε.
  • Άλλοι τίτλοι σπουδών
  • Η κοινωνική συμπεριφορά τους στο χώρο της κατάρτισης
  • Ο βαθμός επιθυμίας τους και οι λόγοι ένταξής τους στο πρόγραμμα
06/07/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©