Διά βίου μάθηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Κινητικότητας Leonardo Da Vinci

ldv-2013

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo Da Vinci με δράση την Κινητικότητα εκπαιδευτών και στελεχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETPRO), που έχει αναλάβει το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στους εκπαιδευτές του.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo da Vinci 2012

Leonardo da Vinci 2012

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, στα πλαίσια των δράσεων που υλοποιεί για τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα υλοποιήσει, τη χρονική περίοδο 2012-2013, πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo Da Vinci (VETPRO) με θέμα: «Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών», στο Plymouth της Αγγλίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο κινητικότητας Leonardo da Vinci για το έτος 2012

Το σχέδιο αποτελεί ανάπτυξη πρότασης των στελεχών του Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας και έχει ως θέμα: «Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών». Επιλέξαμε ως συνεργάτη για την υλοποίηση του προγράμματος τον οργανισμό υποδοχής : ?TELLUS GROUP ltd- WORK EXPERIENCE UK? με έδρα το PLYMOUTH της Αγγλίας, λόγω της μεγάλης εμπειρίας στο αντικείμενο του σχεδίου.

Διαβάστε περισσότερα...

Εθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση

π3 - Ποιότητα Πάντα Παντού

poiothta-panta-pantouΗ εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας στους πολίτες τα προσόντα και τις δεξιότητες που χρειάζονται η ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες, ενώ παράλληλα να προάγεται η κοινωνική συνοχή και ένταξη.

Επιπλέον, έχει τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θέτει τους ακόλουθους τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

1. Υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας. 
2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
3. Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά.
4. Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής, η επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής, όσον αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση προϋποθέτει το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων ως προς την εφαρμογή βασικών κοινών αρχών ποιότητας στο σχεδιασμό, στην παροχή και στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και προδιαγεγραμμένες διαδικασίες και μηχανισμούς διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας.

Πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης


Συμμετοχή του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας στην Πιλοτική Εφαρμογή του Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας π3

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, από το Νοέμβριο του 2011 αναπτύσσει πρωτοβουλίες και εφαρμόζει πολιτικές προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, συμμετέχοντας ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλισή της στις δομές της Διά Βίου Μάθησης.

Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, ως φορέας παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης έχει δρομολογήσει διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης ως προς την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης προκειμένου να χρηματοδοτείται με βάση την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του (ν. 3879/2010 - άρθρο 18). 

02/02/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©